نگاهی به نظامات کانون البرز .مهدی بزرگی وکیل البرز

نگاه خشن حاکم برمدیریت کانون البرز.

با احترام به شخصیت  تک تک اعضای هیئت مدیره کانون البرز .

تدوین وتوسعه نظامات ودرج آن در سایت کانون همراه با دعوت ونشست دادستانهای انتظامی کانونهای وکلا ،از سوی کانون البرز را میتوان نگاهی خشن برمدیریت کانون تلقی کرد .شایسته بود مطالعه بیشتری میکردند وضع همکاران را میسنجیدند برای چند وکیل متخلف درب مهربانی کانون را نمیبستند

یکی از اعتراضات ما به دولت این بود که وکلا را درتدوین لایحه جامع وکالت  دخالت نمیدهند چگونه است همان کار را کانون با اعضای خود میکند.! در حالیکه اخیرا مجمع عمومی تشکیل شد میتوانستیم موضوع را مطرح ونظرات دوستان را بخواهیم اینکه هیئت مدیره با دادسرا ودادگاه انتظامی بنشیند نظامنامه ای بنویسد که با ایرادات اساسی روبرو است در شان کانون البرز نیست این رفتار نوعی بی توجهی به نظرات همکاران است وقتی در کانون که همه مثل هم هستیم چنین برخورد میشود دست دولتهای گذشته را باید بوسید .!

 

 

 اینکه کانونها به نظامنامه احتیاج دارند، شکی نیست  وهم اکنون 60 سال است از تدوین آن میگذرد شرایط بسیار متفاوت است از روی دست این وآن نمیتوان نظامنامه نوشت  ضمنا هرچه دل هیئت مدیرخواست نباید نظامنامه شود شرایط را باید کاملا سنجید و دید نظامنامه ما را به کجا خواهد برد.وهدف از تدوین آن در شرایط فعلی چیست .؟

 

یقیننا نظام نامه نوشته نشده که صرفا در سایت درج گردد با این رفتار کانون پیگیر تخلف در مصادیق آن است .آیا اگر درخصوص تخلف از همین نظامات از سوی دادگستری گزارشی به کانون برسد کانون میتواند بی تفاوت از کنارش بگذرد مثل نزدن ارم . نمی تواند بگوید ایرادی ندارد .اگر پیگیری نکند خود متخلف محسوب میشود .

سئوال اینجاست آیا در شرایط فعلی  اجرایی کردن این نظامنامه مشکلات انتظامی را حل خواهد کرد . ووکلا نظامات را رعایت خواهند کرد .؟

 اجرایی شدن این نظامنامه بهانه ا ی خواهد شد در دست  کسانی که با وکیل میانه خوبی ندارند. خصوصا با وکلای درستکار ی که برحقوق مردم تاکید دارند .وضع وکلا وحقوق دفاعی مردم بدتر خواهد شد .

در شرایطی که حدود نیمی از همکاران دارای دفاترمشخصی نبوده  ونیمی از آنان کار در خور شان ندارند ونیمی از آنان خانه نشینند درامد که ندارند هیچ با همین موارد چند تخلف هم درپرونده دارند چه اثاری براینده جامعه  وکالت البرز خواهد داشت.

آیا در در طول تاریخ  تشدید قوانین جزایی  کارساز بوده .؟یقیننا جواب منفی است .آیا با این روش میشود کار وکالت را سروسامان داد .؟خیر خوب است نگاه را عوض کنیم بهانه به دست مخالفین وکالت ندهیم واختلاف درمیان همکاران ایجاد نکنیم خصوصا با همکاران ماده 187 که همه دوستان ماهستند ما با واضعین ماده 187 اختلاف داریم نه با دوستانمان وهمکارانمان  درماده187که پیوسته براستقلال وکیل تاکید کردند .

بررسی موادی از نظامات کانون البرز

ماده 3ممنوعیت درج عناوین درج عناوین در تابلو اگر وکیلی در زمینه ای تخصص داشته باشد چه مانعی دارد تخصصش را در تابلو درج کند . با وصف اینکه روزی وکالت به سوی تخصصی شدن میبایست برود .واین موضوع اعلام شود

ماده 4ممنوعیت  نوشتن مشاوره زیر 5 سال هرکس به وکیل مراجعه میکند ابتدا مشاوره میشود سپس تصمیم به اعطای وکالت میگیرد  .حال آنکه در ماده 187 مشاور تبدیل به وکیل میشود نه وکیل به مشاور .کسی که میتواند  در دیوان عالی کشور وکالت  کند باید بتواند مشاوره دهد ومانعی ندارد این موضوع را عنوان کند .

ماده7  ممنوعیت تبلیغات در نظامات فعلی  تبلیغات در تمامی رسانه ها وفضای مجازی ممنوع گردید وکیل چگونه خود را در جامعه بشناساند .؟ در حالیکه امروز بدونه شناخته شدن امکان کار سخت است .شایسته بود تبلیغات متعارف تعریف میشد در غیر این صورت موسسات حقوقی  ودلالان تبلیغ  خواهند نمود وکیل جوان چاره ای ندارد جز گرفتن پرونده از آنان  هرچند کانون ممنوع کند .!

ماده 8  نصب آرم که با وجود آن جیب وکیف ما را میگردند  توجهای به ارم نمیکنند  دریقه  چپ یا راست  باشد چه فرقی میکند که  چپ وراستش هم تخلف است . چرا.؟

ماده10  ممنوعیت کار اموزان از تاسیس دفتر .اولا با شرایط فعلی اجاره دفتر برای وکیل سخت است چه رسد به کار آموز اگر کار آموزی بتواند دفتر اجاره کند باید به او جایزه داد .تاسیس دفتر مستقل کار اموزان وقتی وکیل سرپرست اجازه حضور به کار اموزان در دفتر خود نمیدهد  حتی به سئوالشان پاسخ نمیدهد حال  چند کار آموز دفتری  جهت گذران یومیه خود اجاره کردند تا  مجبور نشونداز موکلین خود در راهروهای دادگاه یا در خیابان یا در پارک یا در رستوران  امضا بگیرند یا ملاقات نمایند .

ماده 11قبول وکالت مشترک با وکلای ماده 187 وکلای ماده 187 وفق قانون همین مملکت دارند وکالت میکنند چگونه کانون با یک نظامنامه میخواهد قانونی را کنار بگذارد مضافا اینکه ما با همکاران ماده 187 هیچ گونه اختلافی نداریم کار مشترک پرداخت هزینه های قانونی به نظر هیچ مشکلی ندارد .این رفتار نه تنها مشکلی از همکاران حل نمیکند بلکه اختلاف زیاد میکند .

ماده 14  خط خوردگی ولاک گرفتگی .گاه ممکن است در شرایط خاصی وعدم دسترس به موکل مجبورشوید آدرس را تصحیح نمایید چکار باید کرد وقتی در رای دادگاه غلط املایی وخط خوردگی وقلم خوردگی است از وکالتنامه انتظاربیشتری نیست.

ماده 19 شرایط تشکیل موسسه .وقتی قانون اجازه تشکیل موسسه را به همه داده کانون چرا میبایست تضییقات ایجاد کند .از طرفی وقتی وکیل جوان هیچ حمایتی از طرف کانون نشود  چرا نمیبایست از موسسات کار بگیرد .!ضمنا تشکیل موسسه را موکول به اجازه کانون دانستید با مراجعه وکیل به کانون اشکال تراشی خواهید کرد  وکیل نیازی ندارد از کانون مجوز بگیرد این را میگویند محدودیت نه تنها کاری برای وکیل نشد محدود هم شد .

ماده 20  تمدیداجباری  پروانه  تمدید پروانه برای کار اجباریست نه برای بیکاری اگر واقعا وکیلی کار نداشته باشد به همین دلیل پروانه اش را تمدید نکند تخلف نکرده است با وصف اینکه کانونها بدونه هزینه پروانه تمدید نمیکنند  .!عذر موجه را مشخص نفرمودید .

ماده22داشتن پروانه از دوکانون .اگر با پروانه ای کار نکند وتودیع کند به نظر ممنوعیتی ندارد با وصف اینکه تعدادی از قضات هم اکنون که مشغول به کارند دارای پروانه وکالت هستند .

ماده 25 پاسخ به پیامک وامیل ارکان کانون واقدامات مقتضی .با وجود سیل پیامکها ی تجاری ممکن است پیامکی خوانده نشود یا امیلی دیده نشود آیا تخلف محسوب میشود .

ماده 26 حضور 4ساعت در دفتر جهت خدمات به مراجعین. بایگانی منظم ومکانیزه  آیا شدنی است یعنی روز تعطیل هم میبایست 4 ساعت در دفتر حضور داشته باشیم با وصف اینکه نیمی از همکاران دارای دفتر نیستند .خوب بود نویسندگان نظامنامه  به جامعه شناسی وکالت البرز توجه میکردند .

ماده27   نصب گواهینامه در دفتر  وقتی همکاران جوان یک دیوار هم ندارند وکانون البرز هنوز گواهینامه صادر نکرده چگونه میبایست گواهینامه به دیوار بچسبانیم .

ماده 28  ابطال تمبر موارد استثنایی ابطال تمبر در کانونهای دیگر  را چگونه میبایست ثابت نماییم.

به نظر  چون کانون با بدنه خود در ارتباط نیست  وحرفهای غیر عضو هیئت مدیره هم جایگاهی ندارد به صرف اتکا به قانون واختیارات بدونه نظر جلب نظر اعضا  وکار کیفری مداوم دادسرا ودادگاه کانون نگاه هیئت مدیره کانون البرز را در مدیریت خشن کرده است . در یک نگاه خشن به جای رفع موانع رفتارهای ناشایست از طریق  ارتقا آموزش وکمکهای مادی ومعنوی  به همکاران خصوصا جوان می خواهد با وضع مقررات جزایی انتظام را برقرار کند درحالی که با یک قشر فرهیخته میتوان درقالب نشست وگفتگو این موضوعات را عنوان کرد وضمن همفکری از تک تک انان جهت رعایت نظامات کمک خواست  وقتی هنوز پس از سالها یک آموزش درست وکالت به همکاران ندادیم  چگونه انتظار داریم چیزی را که آموزش ندادیم از طریق وضع انتظامات بخواهیم .! به نظر نه تنها مشکلی از کانون حل نخواهید کرد  همکاران ومجموعه کانون را با مشکل مواجه خواهید کرد .

مهربانی ماندگار. مهدی بزرگی وکیل البرز

نظامات کانون البرز

مصوب هیئت مدیره کانون البرز

94/2/23

تاریخ درج در سایت : 94/2/26

کانون وکلای دادگستری استان البرز

با توجه به ماده 34 اجرا از 12 خرداد

 

ماده 76 و  77  آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری ایران

مصوب 1334

ماده 76 : " مجازاتهای انتظامی عبارت است از :

  1. اخطار کتبی
  2. توبیخ با درج در پرونده
  3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون
  4. تنزل درجه
  5. ممنوعیت از سه ماه تا سه سال
  6. محرومیت دائم از شغل وکالت  "

ماده 77 : "  مجازات تخلف ازنظاماتی  را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می نماید درجه 1 یا 2 است که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود  "

 

« نظامات کانون البرز»

از آنجا که تعیین مصادیق نظامات باستناد ماده 77 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا ،  بر عهده کانون ها گذاشته شده است ، مقررات ذیل به عنوان نظامات کانون البرز وضع و تخلف از آن باستناد ماده فوق الذکر مستوجب تعقیب انتظامی است :

1-کلیه مصوبات هیئت مدیره در تعیین نظامات لازم الاجراست  و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی و مجازات درجه یک و دو می باشد که از طرف رئیس کانون مستقلا" یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می شود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه یک و دو نخواهد بود .

2-اعضاء هیئت مدیره کانون و نیز اعضاء کمیسیون ها و ارکان کانون نباید از سمت یا عنوان عضویت خود برای پیشبرد امور وکالتی یا اداری خود استفاده نمایند .

3-درج عناوین و تخصص ها و سوابق شغلی در تابلو و یا سربرگ وکلا ممنوع است . وکلا موظفند در سربرگ  و تابلو خود فقط از عنوان « وکیل دادگستری » با قید پایه وکالت استفاده کنند  و از اضافه کردن القابی مانند عضو هیئت علمی دانشگاه ، استاد دانشگاه ،دکتر ( درصورتی که مدرک دکتری خود را به کانون ارائه نکرده باشند ) ،  قاضی سابق ، قاضی بازنشسته ، دارای سابقه قضایی ، وکالت در دعاوی بین المللی ، جزایی ، ثبتی و عمرانی و شهرداری و غیره دانشجوی دکتری یا کارشناسی ارشد یا فارغ التحصیل ارشد  ، خودداری نمایند .

تبصره – استفاده از عنوان دکتری غیر مرتبط با رشته حقوق و امر وکالت  در تابلو یا سربرگ و کارت ویزیت ، در هر صورت ممنوع است .

4-استفاده از عنوان « مشاور حقوقی » در سربرگ یا تابلو برای وکلایی که سابقه وکالت آنان کمتر از پنج سال است ، ممنوع می باشد .

5-وکلا نمی توانند بعنوان نماینده حقوقی ادارات دولتی در دادگاه حاضر شوند .

6-کارآموزان حق ارائه مشاوره به طورکلی و نیز  اجازه انعقاد قرارداد مشاوره یا وکالت با ادارات دولتی را ندارند .

7-تبلیغات غیر متعارف وکلا و کارآموزان از هر طریق اعم از نشر آگهی در جراید یا سایت و اینترنت و یا... و نیز پخش کارت و تراکت ، بازاریابی و ایجاب و پیشنهاد کار به موکل ، شعارهای مبالغه آمیز و برخورد تجاری با امر وکالت  ، ممنوع است .

8-وکلا و کارآموزان در مراجعه به مراجع رسمی و قضایی و کانون و جلسات سخنرانی  ملزم به استفاده از پوشش  مناسب ( آقایان کت و شلوار و خانمها لباس مناسب و پوشیده ) می باشند .

9-کلیه وکلا و کارآموزان در مراجع قضایی و رسمی ملزم به نصب آرم کانون وکلا بر روی لباس خود ( سمت چپ یقه لباس ) می باشند .

10-کارآموزان از تأسیس دفتر به صورت مستقل از وکیل سرپرست خود ممنوع هستند .

11-تأسیس دفتر یا قبول وکالت مشترک با وکلا و مشاورین موضوع ماده 187 ممنوع است .

12-وکلای واجد شرایط سرپرستی کارآموز ، نباید بدون عذر موجه از پذیرش کارآموز خودداری نمایند .

13-وکلای سرپرست نباید به طرفیت موکلِ کارآموز خود قبول وکالت کنند و نیز نمی توانند وکالت یک کارآموز خود به طرفیت کارآموز دیگر خود را تأیید و امضا نمایند .

14-فرم وکالتنامه باید بدون قلم خوردگی و لاک گرفتگی و هرسه نسخه باید به شکل واحد تنظیم شود . ارائه کپی فرم وکالتنامه به مراجع قضایی بلامانع است .

15-استفاده از برگهای دوم و سوم فرم وکالتنامه به جای نسخه اصلی ممنوع است و وکلا باید منحصرا" با ارائه اصل و یا کپی نسخه اصلی اقدام به انجام امور وکالتی بنمایند .

16-ارائه اوراق وکالتنامه فقط به وکلا و کارآموزان کانون با پروانه معتبر امکان پذیر است  و وکلا و کارآموزان مسئول سوء استفاده از اوراق وکالتنامه دریافتی  خود می باشند.

17-موافقت و امضاء وکالتنامه کارآموز قبل از تکمیل و امضاء موکل ، توسط وکیل سرپرست ممنوع است . وکیل سرپرست باید مطابق مقررات مربوط پس از بررسی دقیق موضوع ، نسبت به امضاء وکالتنامه کارآموز اقدام نماید .

18-واگذاری فرم وکالتنامه به غیر ، از قبیل واسطه ها و موسسات حقوقی غیر مجاز ممنوع است .

19-تشکیل موسسه حقوقی ، منوط به اخذ موافقت کانون و ثبت آن  مطابق مقررات در اداره ثبت شرکتها و دفتر کانون است . استفاده از عنوان موسسه حقوقی ، بدون رعایت این ماده ممنوع است .

   تبصره – هرگونه همکاری وکلا و کارآموزان با موسسات حقوقی که بدون رعایت این ماده ثبت شده باشد ، ممنوع است .

20-وکلا و کارآموزان موظف به تمدید پروانه می باشند . چنانچه وکیل یا کارآموز بدون عذر موجه  نسبت به تمدید پروانه لغایت آبان ماه هر سال اقدام ننماید ، مستوجب تعقیب انتظامی است .

21-کارآموزانی که در اختبار پذیرفته می شوند ، مکلف به حضور در مراسم تحلیف بوده و باید حداکثر ظرف مدت یکماه  پس از ادای سوگند نسبت به  دریافت پروانه وکالت پایه یک اقدام نمایند .

22-داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی از مرکز مشاوران قوه قضاییه همزمان با داشتن پروانه از کانون وکلا ، ویا  از دو کانون وکلا ممنوع و تخلف محسوب می گردد.

23-وکلا و کارآموزان مسئول صحت اظهارات و اعلامات  خود به کانون هستند و مکلفند نشانی دقیق محل سکونت و دفتر خود  ونیز نشانی الکترونیکی خود را کتبا" به کانون اطلاع دهند و در صورت تغییر محل سکونت یا دفتر  یا ایمیل  باید نشانی جدید را ظرف ده روز به کانون اطلاع دهند . اوراقی که به آخرین نشانی اعلامی  فرستاده می شود ابلاغ شده محسوب میشود .

24-وکلا مکلفند لوایح و نوشتجات خود را در اوراق سربرگ که در آن نام ونشانی دقیق وشماره تلفن دفتر وکالت و شماره پروانه  را قید کرده باشند و حتی الامکان به صورت تایپ شده و یا با خط خوانا به محاکم و کانون تسلیم نمایند. ذکر نشانی دقیق ، شماره پروانه و شماره تلفن دفتر در اوراق وکالتنامه نیز الزامی است .

25-وکلا باید در وقت مقرر به اخطاریه ها ، احضاریه ها و یا تماسهای تلفنی و پیامک و ایمیل ارسالی از طرف  ارکان مختلف کانون پاسخ داده  و اقدام مقتضی را انجام دهند .

26-وکیل باید دارای دارالوکاله معین باشد که روزانه حداقل 4 ساعت جهت پاسخگویی به مراجعین مفتوح و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه و نیز دفتر نماینده به نام موکلین  باشد .

27-وکلا باید گواهینامه  وکالت که مشتمل بر ذکر محل اشتغال آنان  است ، در دفاتر خود نصب نمایند .

28-وکلا  و کارآموزان مکلف به ابطال تمبر در استان محل اشتغال خود هستند مگر موارد خاص و استثنایی که لزوم ابطال تمبر در محل دیگری حادث گردد.

29-وکلا و کارآموزان باید در مقابل هر سندی که از موکل دریافت می کنند ، رسیدی مشتمل بر تاریخ و تعداد و نوع سند به موکل بدهند .

30-بر اساس ماده 43 قانون وکالت 1315 حفظ پرونده های مختومه موکلین و اسناد و اوراق واجد اعتبار مربوط به موکل تا ده سال پس از تاریخ ختم پرونده اجباری است .

31-این نظامات برای کلیه وکلای کانون البرز و نیز وکلایی که به صورت موقت در البرز اشتغال به وکالت  دارند و کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی یا مهمان ، لازم الرعایه است .

32-این نظامنامه برای موسسات حقوقی که طبق مقررات تشکیل می شوند نیز لازم الرعایه است .

33-علاوه بر این نظامنامه ، مقررات مندرج در شرح وظایف کارآموزی مصوب هیئت مدیره کانون البرز ، به عنوان نظامات برای کلیه کارآموزان البرز اعم از اصلی و مهمان ونیز وکلای سرپرست آنان لازم الرعایه است .

34-این نظامنامه در 34 ماده و 2 تبصره در تاریخ 23/2/94 به تصویب هیئت مدیره کانون البرز رسید و 15 روز پس از درج در سایت کانون لازم الاجراست .

 

/ 4 نظر / 136 بازدید
نجما رحمانی

آقای بزرگی عزیز! سرنوشت این نظامنامه را نیز همچون قانون و مقراراتی می بینم که در طول تاریخ قانونگذاری ایران بی توجه به واقعیت های جامعه مخاطب وضع شده است(مثل ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال در قانون حمایت خانواده سابق)و به نظر می رسد همین بی توجهی زمینه های تخطی های گسترده از آن را فراهم می کند.تا آنجا که به مقرراتی لغو و بیهوده و مرده تبدیل می شوند.و باور دارم صرفا قواعدی پاسداشته می شوند که امکان تقید به آن از سوی اکثر جامعه مخاطب این قوانین وجود داشته باشد.

همکار

با سلام چه شد شورای راهبردی اولیه . وکلای البرز به دو دلیل از تشکیل کانون البرز نگران ب وناراضی بودند هزینه و سختگیری بی مورد انتظامی متاسفانه هر دوی انها ظاهرا محقق شد .!

وکیل

با درود وسلام . هرچند در تنظیم نظامات ریاست محترم کانون اختیار دارند. اما شایسته بود به نظر همکاران هم توجه میکردند ابتدا اصل موضوع را به همه پرسی میگذاشتند . چنانچه مورد استقبال واقع میشد جزئیات به کمسیونی واگذار مجددا مصوبات کمسیون تخصصی را به نظر مجمع میرساندند پس از تایید مجمع هیئت مدیره براساس نظر مجمع تصمیم گیری میکرد تا ماندگار باشد . اینجانب در شرایط فعلی با این نظامات مخالفم چون نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه مشکل ساز خواهد بود . موفق باشید

وکیل

آقای بزرگی ظاهرا" شما به هیچ نظم و نظامی اعتقاد ندارید و هدف شما همیشه ایجاد تشویش در ذهن همکاران بوده و اسم نقد روی آن گذاشته اید . آیا یک بار شده رفتار خودتان را به نقد درآورید. اصلا" به قوت و عمق استدلالی که ( البته این نوشته ها خالی از آن است ) دقت کرده اید . به هر ترتیب می خواهید بگویید که ..... بعضی نظرات شما واقعا" جای تعجب دارد و عمل به آن موچب توهین و خفت وکالت و وکلا است . شما بخاطر مخالفت کور با کانون ، حتی همکاری و زیردست شدن وکلا در موسسات حقوقی که ماهیت کارشان جز دلالی نیست را تایید می کنید . در حالی که اگر هیچ همکاری با این موسسات کار نکند دیگر موسسه ای باقی نمی ماند . و بسیاری حرف های دیگر که ..... چشمهایتان را بشویید و جور دیگر نگاه کنید شما که می گویید مهربانی ماندگارو ...