فلسفه مجازات .ناصر قربان نیا


 فلسفه مجازات

 

یکى از مهم‏ترین نهادهاى حقوقى هر جامعه، نظام جزایى آن است که قوانین و مقررات کیفرى را در خود دارد. هر جامعه‏اى از بدو پیدایش، براى افراد خود حقوق و امتیازاتى پیش‏بینى نموده، همگان را ملزم به رعایت آنها مى‏داند. حق حیات، حق آزادى، حق برخوردارى از آسایش و امنیت، حق مالکیت و... از جمله این حقوق و امتیازات است که هیچ‏کس حق ندارد به آنها آسیبى وارد کند. ولى چنین نیست که همگان همواره حقوق دیگران را محترم شمارند و متعرض حقوق و امتیازات دیگران نشوند. حال اگر کسانى به حقوق خویش قناعت نکنند و با تجاوز به حقوق دیگران نظم و تعادل برقرار شده را مختل سازند، ناگزیر جامعه باید از خود عکس‏العمل نشان داده، چنین متجاوزانى را کیفر دهد. بنابراین مجازات یکى از عوامل حفظ نظم و حقوق افراد است. از این روست که از بدو پیدایش جوامع، نظام کیفرى یکى از پایه‏هاى اساسى هر جامعه‏اى بوده است. شاید بتوان گفت قوانین جزایى از قدیمى‏ترین مقرراتى است که در جوامع بشرى به وجود آمده و در حقیقت، خود مجازات نیز یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است; چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. همچنان که مى‏توان گفت مجازات در جوامع استبدادى با ظلم و ستم همراه است، مجازات را در یک جامعه آزاد و متمدن مى‏توان نشان حاکمیت قانون دانست; اما با وجود این، فلسفه مجازات و عوامل توجیه‏گر آن همواره مرکز گفتگوها بین حقوقدانان، فیلسوفان، جرم‏شناسان و جامعه‏شناسان بوده است. 
مراد از «فلسفه مجازات‏» 
پیش از پرداختن به هر بحثى، شایسته است نخست، مقصود از فلسفه مجازات را روشن سازیم. مراد از واژه «فلسفه‏» که در اینجا به «مجازات‏» اضافه شده است چیست؟ امروزه فلسفه مضاف تعبیر رایجى است. آیا فلسفه را مى‏توان به هر پدیده‏اى اضافه نمود، یا لزوما باید مضاف‏الیه این فلسفه «مضاف‏»، علم باشد; مانند فلسفه علم، فلسفه فیزیک، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه ریاضى و...؟ 
ممکن است در نگاه نخست چنین تصور شود که موضوع فلسفه مضاف، همواره یک علم است; مانند فلسفه ریاضى، فلسفه منطق، فلسفه اقتصاد، فلسفه حقوق و...، که مضاف‏الیه آنها علمى است درجه اول که موضوع علمى درجه دوم قرار مى‏گیرد. ولى این تصور صحیح نیست; چون «فلسفه مضاف همیشه فلسفه یک علم نیست، یعنى اصلا متعلق آن علم نیست، مثل فلسفه هنر و فلسفه زبان. فلسفه زبان، (language of Philosophy) بخش بسیار معتنابهى از فلسفه تحلیلى غرب است که مضاف‏الیه آن علم نیست، بلکه نگاهى تحلیلى و نظرى به پدیده زبان است.» (1) 
با این دیدگاه مى‏توان «فلسفه مجازات‏» را تعبیرى صحیح دانست; چه آن که مجازات تنها یک نهاد و پدیده است و نه یک علم مستقل درجه اول که موضوع علم دیگرى قرار گیرد. هرچند حقوق کیفرى و نیز جرم‏شناسى دو علم مستقل هستند و در آنها از فلسفه حقوق کیفرى، (Law Criminal of Philosophy) هم گفتگو مى‏شود، ولى مجازات و کیفر تنها یکى از نهادهاى هر جامعه است که در این دو علم بررسى مى‏شود و از کیفیات و قواعد مربوط به آن سخن به میان مى‏آید. بنابراین اگر فلسفه مضاف را لزوما فلسفه یک علم ندانیم، بلکه صحیح باشد که پدیده و نهاد نیز متعلق آن قرار گیرد، همچون زبان و هنر، مى‏توانیم تعبیر فلسفه مجازات را صحیح دانسته از آن سخن بگوییم; چنانکه از فلسفه انقلابها، بویژه در مورد نهضت امام حسین(ع) نیز چنین تعبیر مى‏کنیم. نکته دیگرى که باید افزود آن است که آیا مراد از فلسفه که در اینجا به مجازات اضافه شده است، چیست؟ آیا مقصود فلسفه به معناى عام است که در آن از هستى و تقسیمات اولى آن بحث مى‏شود؟ آیا مثلا در فلسفه علم مى‏خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که علم چیست، و در فلسفه حقوق از چیستى حقوق سخن گفته مى‏شود، و در فلسفه مجازات از چیستى مجازات؟ ممکن است پاره‏اى بر این باور باشند که مراد از فلسفه در فلسفه مضاف همان معناى عام آن است. (2) ولى این اندیشه صحیح نمى‏نماید. «فلسفه مضاف آن طور که از کل این مباحث که امروزه در غرب مطرح است، به دست مى‏آید عبارت است از: «کل تاملات نظرى و تحلیلى و عقلانى راجع به یک پدیده و آن پدیده گاهى علم است و گاهى غیر علم، مثل خود زبان.» (3) 
در مجموع مى‏توان گفت که مراد از فلسفه مضاف در موارد بسیارى، مبانى، ( Foundations) است; و در این نوشتار، ما به هیچ روى، معناى عام فلسفه را اراده نکرده‏ایم; چه آن که از هستى و چیستى مجازات سخن نمى‏گوییم، بلکه در حقیقت از چرایى آن بحث مى‏کنیم و مى‏خواهیم مبنا، علت و هدف مجازات را روشن سازیم. بنابراین مقصود از فلسفه مجازات، مبانى و هدف مجازات است و بدیهى است که علل وجود یک پدیده غیر از علل قوام آن است. سؤال از علت مجازات، غیر از سؤال از چیستى آن است و نویسندگانى که به فلسفه مجازات پرداخته‏اند، در حقیقت‏به همین جهات توجه نموده‏اند. (4) 
پس از روشن شدن موضوع بحث، اینک نخست‏به طور اختصار آنچه را فیلسوفان، حقوقدانان و جرم‏شناسان در مورد فلسفه مجازات گفته‏اند بیان مى‏کنیم و آنگاه به بررسى فلسفه مجازات در اسلام مى‏پردازیم و چون از مجازات در فقه اسلامى بحث و گفتگو مى‏شود، سخن از فلسفه آن، بحثى برون فقهى خواهد بود; چون فلسفه مجازات را به مجموع تاملات نظرى، تحلیلى و عقلانى راجع به پدیده مجازات تعریف مى‏کنیم. 
افزون بر نظریه ارضا، (Theory Satisfaction) ،یعنى توجیه مجازات به سبب آن که موجب رضایت‏خاطر و تسلى مجنى‏علیه مى‏شود، و نظریه جبران خسارت، (Theory Restitution) ،که هر دو به نوعى با روح انتقام‏جویى گره خورده‏اند، و برخى دیگر از اندیشه‏ها در توجیه مجازات و بیان علت آن، دیدگاههاى عمده زیر بیشتر مورد توجه قرار داشته و دارند: 
1. نظریه فایده اجتماعى (دفاع اجتماعى): ژان ژاک روسو در کتاب «قرارداد اجتماعى‏» خود مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعى آن توجیه مى‏کند. او در مورد اصل و منبع حق جامعه در مورد مجازات و تنبیه افراد، معتقد است که افراد بشر که آزاد به دنیا آمده‏اند و به طور آزاد هم در طبیعت زندگى مى‏کنند، به تنهایى قادر به حفظ خود و دفاع در مقابل عوامل طبیعى نیستند. بنابراین براى محافظت‏خود و دفع مخاطرات به دور یکدیگر گرد آمده و با هم «قرارداد اجتماعى‏» منعقد مى‏کنند. در چنین جامعه‏اى هرگاه کسى مرتکب جرم شود، با میل و اراده، قراردادى را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر، با محاکمه مقصر و اعلام حکم مجازات، در واقع ثابت مى‏کنند و به عموم اعلام مى‏کنند که این شخص قرارداد اجتماعى را نقض کرده است و بنابراین عضو جامعه نیست و چون تعهد خود را لغو نموده باید به عنوان پیمان‏شکن، تبعید و یا به اسم دشمن جامعه، نابود گردد. چنین فردى دیگر استحقاق محافظت‏شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق دارد که چنین فردى را به مجازات برساند. (5) 
بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعى آن مى‏دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمى نشوند. (6) وى معتقد بود که ترس از مجازاتهاى مقرر در قانون باعث مى‏شود که مجرمین احتمالى از ترس مجازات، از ارتکاب جرم خوددارى نمایند. بعلاوه، خود مجرم نیز با تحمل مجازات متوجه خواهد شد که هرگاه در آینده باز هم مرتکب جرم دیگرى شود، همین سرنوشت‏شوم وحشتناک و حتى شدیدتر از آن در انتظار اوست و بدین ترتیب امکان نخواهد داشت که در آینده مرتکب جرم دیگرى شود; و از این مسیر سودى نصیب جامعه مى‏گردد. (7) 
بنتام حقوقدان انگلیسى نیز در رساله «مجازاتها و پاداشها» این هدف را مطمح نظر قرار داده است. او در نوشته‏هاى خود نظریه فایده اجتماعى را که قبلا عنوان شده بود تحت نظم درآورد. وى معتقد بود که انسان فردى است‏خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسى که مرتکب جرم مى‏شود نیز هدفش جلب منفعت است، اما در ارتکاب جرم براى وى خطر دستگیرى و تحمل مجازات هم وجود دارد. و بدین ترتیب مجرم به هنگام ارتکاب جرم، در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت جرم را مرتکب شده، مجازات را نیز تحمل نماید و یا این که از ارتکاب جرم صرف‏نظر نموده، خود را در معرض تحمل مجازات قرار ندهد. اگر کیفر، متناسب با سعت‏خسارتى باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افراد مى‏گردد و آنان را از انجام جرم و یا تکرار آن باز مى‏دارد. (8) 
2. مکتب عدالت مطلق: پاره‏اى از فیلسوفان و نویسندگان اخلاقى و مذهبى، هدف مجازات را صرف‏نظر از نفع اجتماعى آن، اجراى «عدالت مطلق‏» مى‏دانستند. از جمله این دانشمندان مى‏توان امانوئل کانت، (Kant) فیلسوف مشهور آلمانى و ژوزف دومستر، (demaistre .J) را نام برد. کانت که با کتابهاى نقد عقل مجرد، (pure و نقد عقل عملى، (pratique raison le de Critique) شهرت یافته، نفع و یا دفاع اجتماعى را که بنتام آن را ستوده بود بى‏معنا مى‏داند و در اجراى مجازات از مفاهیم کلى‏تر و گسترده‏ترى استفاده مى‏کند و بر این باور است که «عدالت‏» و «اخلاق‏» ایجاب مى‏کند که بزهکار کیفر ببیند; وحتى اگر فایده‏اى نیز براى جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجراى آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرورى است. به نظر وى هدف مجازات، صرف‏نظر از سودجویى و رفع ضرر همان کیفر و سزاى عمل خلاف اخلاقى است که اتفاق افتاده است، نه نفع اجتماعى. کانت‏براى توضیح عقاید خود و این که هدف مجازات باید اجراى عدالت‏باشد، مثالى آورده که به «مثال جزیره متروک‏» مشهور است. وى مى‏گوید: فرض کنیم عده‏اى در جزیره‏اى دور افتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگى مى‏کنند. اینک به عللى افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته‏اند. باز هم فرض کنیم که مجرمى قبل از این مرتکب قتل شده باشد. در اینجا نیز آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. زیرا گرچه در چنین موقعیتى چون جامعه منحل مى‏گردد و دیگر در آن جزیره، جامعه‏اى باقى نخواهد ماند و در نتیجه اجراى مجازات از نظر نفع اجتماعى امر کاملا بى‏فایده‏اى است، با وجود این، «عدالت مطلق‏» و «نظم اخلاقى‏» که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعى است، وجوب چنین مجازاتى را مسلم و ضرورى مى‏نماید. (9) 
3. نظریه پیشگیرى و ارعاب: اعتقاد صاحبان این نظریه آن است که مجازات با دو شیوه مهم پیشگیرى، (Prevention) و ارعاب، (Deterrence) میزان جرم را کاهش مى‏دهد. به عقیده آنان، اگر براى مجرم طى مدت خاصى موانعى وجود داشته باشد، کمترین آن این است که طى این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف یا هر جرم دیگرى نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد پذیرش و تایید پاره‏اى از اندیشمندان است. مراد آن است که مجرم به خاطر ترس از کیفر، از ارتکاب جرم منصرف گردد. طرفداران این اندیشه بر این باورند که کیفر و مجازات مجرمان، اصولا باعث کاهش وقوع جرم خواهد شد و اگر کیفر ارعابى صورت نگیرد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این توجیه، تنها به فرد بزهکار که قبلا به قوانین تجاوز کرده است توجه نمى‏شود، بلکه کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند. (10) 
4. نظریه اصلاح و تربیت مجرمان: والاترین هدفى که دانشمندان حقوق جزا، بویژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعى، براى مجازات قائلند، اصلاح مجرمان است. چه هدفى عالى‏تر از آن که بتوان هنگام اجراى مجازات، مجرم را اصلاح نموده، وى را چون فردى سالم و شرافتمند تحویل جامعه داد. مکتب دفاع اجتماعى معتقد است که یکى از وظایف اولیه دولت در اجراى مجازاتهاى سلب‏کننده آزادى، اصلاح و تربیت مجرمان است. طرفداران این نظریه معتقدند که کیفر دیدن مجرم ضربه روحى دردناکى بر وى وارد مى‏آورد و بدین ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگى خود را در آینده اصلاح کند. (11) 
بعد از بیان فشرده پاره‏اى از دیدگاهها در باب فلسفه مجازات که صاحب‏نظران در توجیه مجازات ارائه نموده‏اند، ذکر این نکته ضرورى است که توجیه مجازات مساله‏اى نیست که بتوان آن را در قالب یک نظریه بیان کرد، و در واقع یک نظریه به تنهایى نتوانسته است مجازات را از تمامى جهات توجیه کند، بلکه هر کدام از اندیشه‏هاى طرح شده، تنها جزئى از حقیقت را به همراه دارد و طبعا انتقادهایى را نیز برانگیخته است. برخى از دیدگاهها مورد انتقادهاى بیشترى قرار گرفته‏اند. مثلا در انتقاد از نظریه پیشگیرى از طریق ارعاب، گفته شده است که تجربه غیر از این را نشان مى‏دهد. تبهکاران محکوم شده و مجازات دیده، اغلب مجددا مرتکب جرم مى‏شوند که این امر نشانگر آن است که هرگز رعبى از مجازات در دل ندارند. (12) 
افزون بر این، با چه توجیهى مى‏توان گفت که شخصى مجازات شود تا دیگران از ارتکاب جنایت‏بازداشته شوند؟ (13) 
به رویکرد اصلاحى مجازات، اشکالات بنیادى‏ترى وارد ساخته‏اند; اگرچه ممکن است مجرم در اثر ترس مرتکب جرم نشود، اما این با اصلاح که عبارت است از تغییر و تحول اساسى درونى، کاملا متفاوت است. حتى در مجازات زندان که گاه مجرم براى مدتى طولانى در حبس مى‏ماند و فرصت کافى براى تامل در افعال ناپسند و مجرمانه خویش دارد، به هیچ روى مسلم نیست که وى از نظر اخلاقى تغییر روش دهد، بلکه ممکن است آزموده گردد که چگونه مرتکب جرم شود تا دستگیر نشود. بنابراین اگر قصد آن داریم که با مجازات، بینش اخلاقى مجرم را تغییر دهیم و او را واقعا اصلاح کنیم، شایسته و معقول آن است که به شیوه‏هاى آموزنده روى آوریم و اگر عواملى موجب ارتکاب جرم مى‏شود، لازم است آنها را از میان برداریم و اگر مجرم دچار اختلال شخصیتى است‏به درمان وى بپردازیم; که صرف تحمیل مجازات، هدف اصلاحى را تامین نمى‏کند. (14) 
فلسفه مجازات در اسلام 
دین اگر از شمول و جامعیت‏برخوردار باشد نمى‏تواند فاقد نظام کیفرى باشد; چه آن که اداره اجتماع، حفظ نظم، برقرارى امنیت و اقامه قسط و عدل وابسته به وضع مقررات و تادیب و تنبیه متخلفان است; چون انسانها استعداد تجاوز به حقوق دیگران، سرپیچى از فرامین حق و ایجاد شر و ظلم را دارند و بدون جعل کیفر نمى‏توان از ایجاد ظلم و تجاوز جلوگیرى نمود و اسلام که در بین ادیان از کمال و امعیت‏برخوردار است، باید داراى نظام کیفرى باشد. 
اعتلاى شخصیت انسانها یکى از اهداف بلندى است که دولت اسلامى باید در تحقق آن بکوشد و هرچند ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردى این هدف را تسهیل نکند، بلکه دور کردن فرد از جامعه و روانه کردن او به زندان، روح او را آزرده ساخته موجبات سقوط بیشتر وى را فراهم کند، و نیز اگرچه ممکن است هتک حرمت و بى‏آبرویى که لازمه اجراى هر مجازاتى است، در برخى موارد به سبب وجود بعضى از شرایط، جنبه تربیتى و اصلاحى پیدا نکند، اما به هر حال نمى‏توان مجازات را فاقد ارزش اصلاحى و تربیتى دانست. تردیدى نیست که باید مقام انسانى فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودى باید همچون میکرب از جامعه بشریت طرد گردد; در سایر موارد باید بزهکار را انسانى دانست که چون دیگران استحقاق همه‏گونه مساعدت و یارى را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فضیلتهاى انسانى نایل گردد. ولى از سوى دیگر نمى‏توان همچون طرفداران مکتب تحققى باور داشت که جرم ارتکابى فاقد اهمیت‏خاص بوده و آنچه مهم است‏شخص مجرم است نه جرم ارتکاب یافته، و بنابراین باید تنها به شخصیت مجرم توجه نمود; چه آن که درست است که در حقوق جزا شخصیت مجرم واجد همیت‏خاصى است، ولى در توجه به این شخصیت نمى‏توان به کلى از عمل ارتکابى صرف‏نظر نمود. چگونه پذیرفتنى است که مرتکبین جرایم خطرناک با مرتکبین جرایم سبک، تنها به علت آن که داراى شخصیت‏یکسانى هستند، تحت مجازات واحدى قرار گیرند. وانگهى، آیا مى‏توان شخصیت جامعه و مصالح افراد آن را نادیده انگاشت و تنها شخصیت‏بزهکار را مد نظر قرار داد؟ این است که با تتبع در مجازاتهاى مقرر در اسلام مى‏توان به خوبى دریافت که در اسلام، هم شخصیت‏بزهکار و هم مصالح جامعه مورد توجه قرار گرفته است و ما در این گفتار به اجمال به بررسى مجازات و فلسفه آن در اسلام خواهیم پرداخت. 
در اسلام مجازات مجرمان و متخلفان از اوامر و نواهى الهى داراى دو نوع اساسى است: 
1. مجازات اخروى: این مجازات، نوع اساسى‏تر مجازاتها در اسلام است که پس از پایان یافتن حیات دنیوى و مرحله آزمایش، انسانها در سراى دیگر به اقتضاى عدل الهى و نتیجه اوامر و نواهى او کیفر و پاداش مى‏بینند: «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما علمت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد.» و «ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره.» (15) 
2. مجازات دنیوى، که خود به دو نوع منقسم است: 
نوع اول: مجازات تکوینى که براساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتایج‏به مقدمات تحقق مى‏یابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسیر حق دچار آن مى‏گردند و این نوع مجازات، اشکال مختلفى دارد و به صورت هلاک و نابودى ملتها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطى و مشکلات اقتصادى، ذلت و خوارى و... تحقق مى‏یابد. 
قرآن کریم در آیات کریمه خود سنت ثابت الهى را در مورد این نوع کیفرها بیان داشته است: 
«قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فى الارض فانظروا کیف کانت عاقبة المکذبین; (16) افلم یسیروا فى الارض فینظروا کیف کانت عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم و للکافرین امثالها; (17) و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکم موعدا; (18) فتلک بیوتهم خاویة بما ظلموا.... (19) » 
براساس آیات فراوانى از قرآن کریم، ظلم سبب هلاک و نابودى است که به برخى از آنها اشاره شد. گفتنى است در اصطلاح قرآن، ظلم به تجاوز فرد یا گروهى به حقوق فرد یا گروهى دیگر اختصاص ندارد، بلکه شامل ظلم فرد به نفس خود و شامل ظلم یک قوم به نفس خود نیز مى‏شود. هر گونه فسق و فجور و هرگونه خروج از مسیر درست انسانیت، ظلم است. ظلم در قرآن در حقیقت مفهوم عامى دارد که هم شامل ظلم به دیگران مى‏شود و هم شامل فسق و فجور و کارهاى ضد اخلاقى:« اطیعوا الله و رسوله ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم.» (20) بنابر مفاد این آیه، سستى و زوال قدرت و توانایى، نتیجه نزاع داخلى و عدم پیروى از خداوند و پیامبر اوست.«ومن اعرض عن ذکرى فان له معیشة ضنکا;» (21) پس مشکلات معیشتى اعم از مادى و معنوى آن، در نتیجه به فراموشى سپردن یاد خدا به سوى یک جامعه و افراد آن روى مى‏آورد. آیه 79 سوره مائده یکى از علل دور افتادن کافران بنى‏اسرائیل از رحمت‏خداوند را باز نداشتن یکدیگر از منکرات، یعنى ترک نهى از منکر، ذکر کرده است: «کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون.» 
پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در یکى از سخنان بلند خویش، بى‏توجهى به اقامه حدود الهى و عدم رعایت تساوى همگان در برابر قانون را سبب هلاکت و نابودى برخى از جوامع دانسته است: 
«انما اهلک من کان قبلکم انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم الضعیف اقاموا علیه الحد». 
نوع دوم: مجازاتهایى که در نظامهاى کیفرى و قوانین جزایى پیش‏بینى مى‏شود و فقیهان اسلامى با اعتماد به منابع فقه، آن را استنباط مى‏کنند و حاکمان جوامع اسلامى مکلف به اجراى آن هستند; مجازاتهایى از نوع قصاص در قتل عمد، قطع دست‏سارق، زدن تازیانه و مانند آن. در واقع، این نوع مجازاتها مورد بحث ما هستند. 
مبناى مجازات: مبناى مجازات یا اندیشه اساسى‏اى که مجازاتهاى اسلامى مستند به آن است، عبارت است از همان مبنایى که مجموع شریعت اسلامى بر آن مبتنى است; چه آن که مجازات، جزئى از شریعت اسلامى است و شریعت داراى جوانب و ابعاد گسترده و در عین حال هماهنگى است که بین آنها تغایر و تضاد وجود ندارد، و تمامى شریعت در حقیقت در راستاى تحقق یک هدف گام برمى‏دارد; بنابراین ضرورى است که از مبناى واحدى برخوردار باشد و باید آن مبناى واحد را دریافت. با فهم دقیق دین و تحقیق در هدف بعثت و ارسال رسولان مى‏توان آن مبنا را شناخت: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. (22) بنابراین مبناى شریعت، که مجازات نیز بخشى از آن است، رحمت‏خداوند بر بندگان است; رحمتى که گستره آن هرجا و همه چیز را فراگرفته است و خداوندى که رحمن و رحیم است. 
اما رحمت چگونه مى‏تواند مبناى مجازات قرار گیرد؟ اگرچه در مجازات سخن از رنج و عذاب است که ظاهرا با رحمت‏سازگار نیست، ولى این رحمت است که اقتضا دارد که منافع و مصالح به آحاد جامعه برسد و مفاسد و ضررها از آنان دفع گردد و حیات جامعه و افراد آن تداوم یابد. این رحمت و لازمه آن، یعنى جلب مصلحت و منفعت و دفع مفسده، از نصوص دینى به روشنى برداشت مى‏شود و برخى از عالمان دین نیز بدان تصریح نموده‏اند. برخى کل دین را مصلحت دانسته‏اند: دفع مفسده و جلب مصلحت; «ان الشریعة کلها مصالح: اما درء مفاسد او جلب مصالح.» (23) پاره‏اى نیز تصریح کرده‏اند که شریعت اسلامى براى تحصیل و تکمیل مصالح و تعطیل یا کاهش مفاسد آمده است; 
«ان الشریعة الاسلامیة جاءت بتحصیل المصالح و تکمیلها و تعطیل المفاسد و تفکیکها» (24) . 
و بعضى دیگر بر این باورند که: مبنا و اساس شریعت‏بر حکمتها و مصلحتهاى بندگان در امر معیشت و معاد است که تماما عدالت، رحمت، مصلحت و حکمت محسوب مى‏شوند; «الشریعة مبناها و اساسها على الحکم و مصالح العباد فى المعاش و المعاد و هى عدل کلها و رحمة و مصالح کلها و حکم کلها» (25) . 
بنابراین وقتى رحمت الى مقتضى آن است که منفعت‏به انسانها رسیده، مفسده و ضرر از آنان دفع گردد، مى‏توان گفت مبناى شریعت، که مجازات نیز جزئى از آن است، عبارت است از جلب مصلحت‏براى آدمیان و دفع مفسده از آنان. 
ولى بدیهى است که معیار شناخت مصلحت و میزان آن، خود شریعت است و تنها آنچه دین، آن را صلاح و منفعت مى‏داند، مصلحت است و نفع، نه آنچه بشر نفع و مصلحت‏خود مى‏پندارد; و نیز آنچه دین مفسده و ناپسند مى‏شمارد، قطعا مفسده است، هرچند انسانها آن را پسندیده به شمار آورند. 
مصالح حقیقى انسانها در حفظ دین، جان، عقل و خود، و نسل و مال آنان است که عالمان دین آن را در مرتبه مصالح ضرورى دانسته‏اند و تمامى ملل و نحل بر وجوب رعایت و حفظ آن اتفاق‏نظر دارند; چه آن که از دست دادن آنها مفسده بزرگى است و در حقیقت‏با نابودى آنها، ارزشى براى حیات باقى نمى‏ماند. از این روست که دست‏یازیدن به آنها یا تقویت آنها امر حرامى شمرده شده، مستلزم کیفر است. کفر و ارتداد، قتل، باده‏فروشى، زنا، تجاوز به اموال دیگران، بویژه سرقت، از اعمالى هستند که هت‏حفظ مصالح پنجگانه بالا و در حقیقت‏حمایت از نظام دین، خانواده، مالکیت فردى و اجتماع، حرام شمرده شده و براى متجاوزان و مرتکبان آنها مجازات در نظر گرفته شده است. بدون تردید حرمت موارد مذکور و جعل کیفر، ناشى از رحمت الهى است; رحمت اقتضاى آن دارد که هر چیزى که مصلحت آدمیان را تامین مى‏کند واجب شمرده شود و هرچه موجب از بین رفتن آن و جلب مفسده است‏حرام گردد و براى تضمین اجرا، مجازات ملحوظ شود. 
امام محمد غزالى در حفظ امور پنجگانه بالا چنین گفته است: «فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسه فهو مصلحة و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة... و تحریم تفویت هذه الامور الخمسه و الزجر عنه یستحیل الا تشتمل علیه ملة من الملل و شریعة من الشرایع التى ارید بها اصلاح الخلق، ولذا لم‏تختلف الشرایع فى تحریم الکفر و القتل و الزنا و السرقة و شرب المسکر» (26) . 
دین در حفظ این مصلحت‏هاى ضرورى مردم از طریق اصلاح اساسى و درونى مسلمانان براساس ایمان به خداوند و باور به قیامت، و پیوند دادن دائم آنان به خداوند، و باور به این که خداوند ناظر بر اعمال نیک و بد آنان است (الم یعلم بان الله یرى، یعلم ما توسوس به نفسه)، و خلاصه خودسازى اخلاقى انسانها تا حدودى به هدف خویش مى‏رسد; چه آن که این ترتیب فردى انسانها براساس باورهاى دینى موجب مى‏شود که مسلمانان به اعمال نیک و پسندیده روى آورند و به فضیلتهاى اخلاقى آراسته گردند و از کارهاى ناشایست همچون تجاوز به حقوق دیگران بپرهیزند. ولى با وجود این، دین افزون بر اصلاح فردى انسانها، به اصلاح جامعه و مصالح آن و پاکسازى و رفع هر گونه فساد از آن نیز مى‏اندیشد و از این روست که ابزارهاى مختلفى همچون امر به معروف و نهى از منکر را تعبیه کرده است و از سوى دیگر، همچنان که افراد جامعه در اصلاح آن ایفاى نقش مى‏کنند، جامعه پاک و صالح هم در جهت اصلاح افراد، تاثیر شایانى دارد و موجب رسیدن مصالح به افراد و دفع مفاسد از آنان مى‏گردد. بنابراین، دین در تحقق بخشیدن به مصالح مردم و دفع مفاسد از آنان به دو عنصر اساسى یعنى اصلاح درونى افراد و اصلاح جامعه مى‏اندیشد. 
ولى با این همه، هرچند انسانهاى بسیارى به واجبات الهى و مقررات قانونى، تنها به دلیل واجب و قانونى بودن آن گردن مى‏نهند و به آن عمل مى‏کنند و نسبت‏به ترک محرمات الهى و موارد ممنوع قانونى، تنها به خاطر حرام و غیر قانونى بودن آن، و نه ترس از مجازات، پایبندى نشان مى‏دهند و به مصالح فردى و اجتماعى مى‏اندیشند، ولى همه آدمیان چنین نیستند و بسیارى از احکام و مقررات هم براى متوسط مردم وضع گردیده است که اغلب آنان را شامل مى‏گردد و در میان این انسانهاى متوسط کسانى هستند که شخصیتى ضعیف و منفى دارند و به هدایت دست نیافته، از ارزشهاى انسانى بهره کافى ندارند; کسانى که به آسانى مرتکب جرم مى‏گردند، حقوق دیگران را محترم نمى‏شمارند و به مصلحتهاى ضرورى آنان تجاوز مى‏کنند. از این روست که براى جلوگیرى از فساد، و حفظ انسانها در برابر تجاوز و اضرار دیگران و چاره‏اندیشى در جهت اصلاح آنان، دین مجازات را نیز پیش‏بینى کرده است. بنابراین، مبناى مجازات همان مبناى مجموع شریعت است که عبارت است از رساندن رحمت‏به انسانها. اگرچه در مجازات، رنج و عذابى وجود دارد که به مجرم مى‏رسد، در عین حال، این مجازات به مصلحت او و اجتماعى است که وى در آن زندگى مى‏کند. آیا دارویى که بیماران براى مداوا مصرف مى‏کنند اغلب تلخ و ناگوار نیست؟ ولى بیمار تلخى آن را براى تامین مصلحت‏خویش تحمل مى‏کند. مجرم و بزهکار نیز مجازات را براى خود مفسده مى‏پندارد، ولى دین براى رعایت و تامین مصلحت جامعه آن را مقرر نموده است. گاه مجرم در اثر گمراهى و ره‏نیافتگى جرم را به ظاهر به صلاح خود مى‏داند، ولى دین به دلیل آن که این عمل به مفاسد اجتماعى منتهى مى‏گردد و موجب انحطاط شخص مجرم مى‏شود، آن را ممنوع ساخته است. زنا، اختلاس، سرقت، باده‏نوشى و تجاوز به حقوق دیگران ممکن است‏به نظر سطحى مجرم به مصلحت وى باشد، ولى این مصلحتى ظاهرى است که دین آن را معتبر نمى‏شناسد; نه به خاطر این که به مصلحت اوست، بلکه بدین سبب که انجام آن موجب فساد جامعه است. (27) 
اگر به طبیعت مصلحت‏جوى انسان توجه کنیم، جعل کیفر را کاملا صواب مى‏دانیم; انسانها طبعا افعالى را برمى‏گزینند که به مصلحت آنان است و از هر آنچه براى آنان، در آن مفسده‏اى نهفته است گریزانند، ولى اغلب این مصلحت‏جویى را براى شخص خود در نظر دارند نه جامعه; مگر آنان که هدایت‏یافته‏اند و در مسیر حق گام برمى‏دارند. بنابراین ممکن است مرتکب فعلى شوند که به ظاهر، مصلحتشان در آن است، هرچند به ضرر جامعه باشد و آنچه را که به صلاح شخص آنان نیست ترک کنند، هرچند به مصلحت جامعه باشد. این است که دین براى مداواى این طبیعت ناپسند انسان مجازات را ملحوظ داشته است تا انسانها را به انجام کارهایى که مصلحت جامعه در آن است وادارد، هرچند آن را ناپسند شمارند و آنان را از آنچه سبب فساد و نابودى جامعه مى‏شود باز دارد، اگرچه آن را خوشایند پندارند. و چنانکه گفتیم رحمت الهى، مصلحت واقعى افراد و جامعه را اقتضا دارد، نه مصلحت ظاهرى اشخاص را. 
ابن‏تیمیه درباره مجازات سخن قابل توجهى دارد: «ان العقوبات شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الخالق و ارادة الاحسان الیهم و لهذا ینبغى لمن یعاقب الناس على ذنوبهم ان یقصد بذلک الاحسان الیهم کما یقصد الوالد تادیب ولده وکما یقصد الطبیب معالجة المریض‏»; «مجازات به عنوان رحمت از سوى خداوند به بندگان تشریع گردیده است; بنابراین از رحمت الهى و اراده احسان از جانب خداوند به سوى بندگان ناشى مى‏شود و از این رو شایسته است کسى که مردمان را به خاطر ارتکاب گناه کیفر مى‏دهد، قصد احسان به آنان را کند، چنانکه پدر، تادیب فرزند و پزشک، مداواى بیمار را قصد مى‏کند.» (28) 
اگر مجازات موجب منع مجرم از ارتکاب دوباره جرم و عبرت دیگران گردد، مصلحت فرد مجرم و جامعه تحقق مى‏یابد و نیز ممکن است موجب گردد که مجرم به اشتباه خویش پى برد و وجدان و ایمانش بیدار گردد و به توبه روى آورد و پس از آن به گناه و ارتکاب جرم آلوده نشود. 
روشن است که همه این اهداف در مورد تمامى مجرمان به طور یکسان تحقق نمى‏یابد، بلکه در برخى موجب بیدارى وجدان و اصلاح آنان و در بعضى دیگر موجب بازداشتن آنان از ارتکاب دوباره جرم مى‏شود و نیز باعث مى‏گردد که دیگران از ترس مجازات تصور ارتکاب آن را نکنند. 
تردیدى نیست که گاهى مجازات، ناپسند و داراى مفسده است، ولى قطعا مصالح مترتب بر مجازات از مفسده اصل آن بیشتر است و جلب مصالح بزرگ و پراهمیت واجب است، هرچند مفاسد جزئى را به دنبال داشته باشد. 
عبدالقادر عوده، نویسنده تواناى مصرى، نیز هدف از مجازات را اصلاح آدمیان، حمایت از آنان در برابر مفاسد، نجات آنان از جهالت، ارشادشان از گمراهى، بازداشتن ایشان از ارتکاب گناهان و جرایم، و برانگیختن آنان به اطاعت از خداوند و فرمانبردارى از قانون دانسته است. چه آن که خداوند پیامبر خود را به عنوان مسیطر و جبار بر مردم مبعوث نفرموده است: «لست علیهم بمسیطر» و «وما انت علیهم بجبار»; بلکه به عنوان رحمت‏براى جهانیان برانگیخته است: «وما ارسلناک الا رحمة للعالمین‏». خداوندى که براى ترک واجبات و انجام محرمات، مجازات جعل فرموده است، نه نیازى به اطاعت‏بندگان دارد و نه سرپیچى و نافرمانى بندگان به او آسیبى مى‏رساند. (29) 
اصول حاکم بر مجازات اسلامى 
وقتى که مبناى مجازات در اسلام را رحمت‏به انسانها، تامین مصلحت ایشان و دفع مفسده از آنان دانستیم، اصولى اساسى بر این مبنا مترتب مى‏گردد که لزوما باید در مجازاتهاى اسلامى رعایت گردد تا هدف اساسى آن تحقق یابد و ما تنها به مهم‏ترین این اصول اشاره مى‏کنیم:
اصل اول: تناسب بین مجازات و جرم باید مراعات گردد. این اصل در حقیقت از نتایج عدالت پروردگار است. افزون بر این، مجازات بر اساس ضرورت، تشریع گردیده و خلاف اصل تلقى مى‏گردد. بنابراین در اعمال آن باید به قدر لازم اکتفا گردد و همچنان که در خوراندن دارو به بیمار به اندازه نیاز بسنده مى‏شود، در مجازات نیز باید تناسب بین مجازات و جرم مطمح نظر قرار گیرد. 
اصل دوم: چنانکه گفتیم مجازات براى مصلحت جامعه جعل گردیده است;بنابراین آنگاه که جرمى انجام شد، باید مجازات به گونه‏اى باشد که مجرم را تادیب کند و دیگران را از ارتکاب جرم باز دارد. به عنوان نمونه، به جهت اهمیتى که اسلام براى انسان و شخصیت او قائل است کشتن نابحق یک انسان را به منزله کشتن تمامى انسانها تلقى نموده است: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فى الارض فکانها قتل الناس جمیعا» (30) و براى بازداشتن انسانها از ارتکاب قتل، حق قصاص را جعل فرموده است. (31) 
اصل سوم: چون هدف از مجازات، تامین مصلحت جامعه است، به اقتضاى مصلحت مى‏تواند شدت و ضعف پیدا کند و هرگاه مصلحت جامعه مقتضى اعمال مجازات شدید است، شدت یابد و هرگاه مصلحت جامعه اعمال مجازات کمترى را اقتضا کند، تخفیف پیدا کند. (32) این امر با تعبیه تعزیر در فقه اسلامى تامین گردیده است.&nbs
/ 0 نظر / 39 بازدید