نقد ونگاهی به سریال پایتخت 4 (حقوق شهروندی). مهدی بزرگی وکیل البرز

نقد ونگاهی به سریال پایتخت 4 (حقوق شهروندی)

ابتدا از دست اندرکاران این سریال تقدیر وتشکر میکنم .

ثانیا در مقام آن نیستم که از نظر فنی فیلم را نقد کنم .اما

اما بیشترین ایرادم به سریالها خصوصا دولتی  این است که با وصف اینکه  همه امکانات در اختیار رسانه ملی است به عنوان مثال کسی در ایران حق ندارد تلوزیون خصوصی داشته باشد خوب است سریالهایی که میسازیم تا حدی نظر مردم را هم بخواهیم تا بیننده بیشتری داشته باشد نه اینکه مردم از سر نا چاری سریال ببینند .

دو موضوع را سریال بدان پرداخت یکی ازدواج پنجعلی ودیگری ساخت وساز غیر مجاز متاسفانه طنز  سریال  پیام  فیلم را کمرنگ  البته تبلیغ تاژ را فراوان کرد .

یکی از وظایف دولتها آموزش است که در این فیلم میتوانست با یک مطالعه جامعه شناختی وقضایی میزان درگیری مردم در دوحوزه ازدواج وساخت وساز غیر مجاز را ابتدا مورد بررسی سپس در فیلم به آن بپردازد هرچند این سریال تا حدی به واقعیت زندگی مردم نزدیک شد اما در انتقال پیام با مشکل مواجه بود .متاسفانه در ایران ساخت وساز غیر مجاز  رواج دارد اما ازدواج مجاز را عیب وعار میدانند . (خصوصاازدواج سالمندان همسر مرده .)

چرا در بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله ساخت و ساز غیر مجاز مردم را مقصر جلوه میدهیم .؟وقتی شهرداریها میگویند برو بساز بعدا بیا خلافش را بده واین رفتار در جامعه فرهنگ شده به عبارت دیگر میگویند نان توی خلاف است .! مرد چه کنند .

سرتاسر فیلم  مالک، سازنده ،بنا با این تفکر عمل کردند  که میسازند میروند خلافش را میدهند نمیدانستند که بر اساس قانون سال  85 میبایست هم بنا فلع وقمع شود هم چند برابر قیمت تغییر کار بری جزای نقدی تعیین میشود وقتی قوانین خلاف اصل وضع میکنیم مثل قانون حفظ کار بری اراضی وباغات که خلاف اصل اعمال مالکیت است .

بجای فشار برگرده مردم به آموزش بپردازیم تا اموال مردم تلف نشود وبیهود مردم را به حکم نقض قانون مجرم تلقی نکنیم . و به علت کم کاری نهادها  و ورود زیان به مردم را وادار به مخالفت علیه دولت ترغیب نکنیم و بعدا  اعتراض آنان رانسبت به اشتباهات ادارات  اقدام علیه نظام تلقی نکنیم .چون مردم بعضا تمام هستی خود را در این راه میگذارند تا سرپناهی بسازند باور نمیکنند دولتی که برای بیگانگان سرپناه میسازد سر پناه آنان را خراب کند  تازه جریمه هم بگیرد .!

خوب بود در این زمینه از حقوقدانان وقضات دست اندرکار بهره میجستیم ضمن  سرگرم کردن مردم آموزش قانون  را هم در دستور کار قرار میدادیم .

این رفتار حداقلهای رعایت حقوق شهروندی است .

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید