ده پرسش از هیئت مدیره کانون محترم البرز .مهدی بزرگی وکیل البرز

 ده پرسش از هیئت مدیره کانون محترم البرز .

با احترام به تک تک اعضای هیئت مدیره

مهدی بزرگی وکیل البرز

1-هنوز دقیقا معلوم نشد ازکانون مرکز چه میزان سهم خود را  پس از جدا شدن دریافت وچه میزان باقی مانده است به عبارتی حق کانون البرز چه میزان بود  آیا هیئت مدیره میتواند با هر مبلغی از  حق ما  با کانون مرکز توافق کند یا می بایست  توافق به نظر مجمع برسد .؟

2- درخرید ساختمان نظر مجمع اخذ نشد  عجله شد با وجود مخالفتها حدوده بین 15 الی 20 درصد گران خریده شد چه کسی پاسخگواست .؟

3-با توجه به اینکه  کانون مرکز تا کنون از همکاران 4 درصد سهم صندوق  را وصول نکرده چرا کانون البرز با وجود فروش تراکم وکالت  4در صد دریافت میکند با وصف اینکه درآمد وکلای البرز به مراتب کمتر از مرکز است .خصوصا نیمی از  وکلای جوانش دفتر ندارند نه تنها  درآمد مکفی برای گذران یومیه خودندارند بلکه  بابت تمدید پروانه هم نمیبایست از آنان وجهی دریافت نمود چه رسد 4درصد سهم صندوق حمایت .؟

4- در این شرایط نا به سامان اقتصادی وکمبود کار برای وکیل  بهتر نبود به جای نشستهای بی حاصل ودیده شدن های بیمورد  فکری برای کار وکلای خصوصا جوان میکردیم و هزینه آنرا برای آموزش همکاران خصوصا کار اموزان خرج مینمودیم  .یا اینکه از وکلای جوان بابت نقل وانتقال  کمتر پول میگرفتیم .؟

5- اداره مالیات نفس وکلا خصوصا جوانان را گرفته کانون چه تدبیری اندیشیده است.؟

6-باشروع دوره دوم هیئت مدیره در گشتن کیف وجیب وجان وکیل شدت عمل بیشتری به خرج داده شد  در مقابل پیشرفت پروندهها کند تر شد چرا .؟

7-هیئت مدیره  محترم نماینده همکاران در کانون است کدام تصمیم مهم با نظر همکاران اتخاذ شده .؟

8- اقتضای کارجمعی  شنیدن سخن مخالف است وپاسخ به آن .در کدامیک از مجامع  عمومی البرز  به غیر از اعضای هیئت مدیره  کانون البرز سخنران داشته ایم .یا در اطاق فکر جز موافق از چه کسانی  بهره جسته ایم؟ما  در نشست مجمع برای گفتگوی متقابل  در خصوص اینده کانون آمده بودیم نه نقد گذشته اینگونه  گزارش کانون را میتوان در سایت کانون خواند مگر همکار را قابل گفتگو ندانیم .

9-آموزش حرفه وکالت از وظایف ذاتی کانونها است. امروزه حرفه وکالت از پیچیدگیهایی زیادی برخوردار است  تا کنون کانون در این خصوص چه تدابیری اندیشیدهاست .

10- در شرایط فعلی واوضاع نابسامان  کار وشغل وکالت آیا وضع نظامنامه کمکی به جامعه وکالت میکند  یا اینکه بیشتر آنرا به مخاطره میاندازد .؟

با احترام مهربانی ماندگار . مهدی بزرگی وکیل البرز .

/ 0 نظر / 27 بازدید